Dofinansowanie

Dofinansowanie

Starają się Państwo o dofinansowanie na zakup naszych urządzeń? Chcecie złożyć dokumenty lecz nie wiecie od czego zacząć? Trafiliście w odpowiednie miejsce!


UWAGA!!!
Aktualizacja najnowszych przepisów po 2014 roku, dotyczących udzielania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się i technicznychKto może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych?
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne które:

  • są właścicielami nieruchomości
  • są użytkownikami wieczystymi nieruchomości
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują

    oraz

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności
  • rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim, wymaga likwidacji barier architektonicznych

Wysokość dofinansowania na realizację zadania likwidacji barier architektonicznych
Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95% kosztów realizacji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Minimalny wkład własny może wynosić już od 5% całego przedsięwzięcia. Uwaga: Wysokośc dofinansowania jest ustalana indywidualnie na podstawie każdego złożonego wniosku, w porównaniu do puli środków którymi dysponuje poszczególna jednostka z danego terytorium oraz m. in. od zakresu planowanych prac. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.


Gdzie należy składać wnioski o likwidację barier architektonicznych?
Wnioski o likwidację barier architektonicznych należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ( w tym wypadku należy załączyć pełnomocnictwo). Wnioski można składać przez cały rok.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania będzie stanowić umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. Dofinansowanie nie jest refundacją!

Po przyznaniu dofinansowania klient musi dokonać zakupu a odebraną fakturę określająca całkowitą wartość sprzętu z informacją o wartości wpłaty własnej przedstawić w MOPS lub PCPR. Brakująca kwota zostanie przelana na konto sprzedawcy.

Przykład: Na prośbę klienta lekarz uzasadnia potrzebę budowy windy dla niepełnosprawnej dostawianej do parteru bloku, gdzie niepełnosprawny ma swoje mieszkanie. Wartość inwestycji dostawy z instalacją i asystą podczas odbioru UDT urządzenia to 30000,00zł. Klient udaje się do PCPR złożyć wniosek. Po rozpatrzeniu wniosku PCPR przyznaje dofinansowanie 95% na zakup podnośnika wannowego, więc kwota dofinansowania wyniesie 28509,00zł. Wpłata własna klienta wyniesie tylko 1500,00 zł.


Inne żródła pomocy finansowej
Szanowni Państwo. Pomoc finansowa ze strony PCPR i MOPS nie pokrywa w całości wartości inwestycji. Środki, którymi dysponują ww. ośrodki pochodzą od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie naruszają one budźetów Gmin i Miast. Warto zwrócić się o pomoc do Gmin i Urzędów Miast. W naszej pracy często zdarzało się tak, że to również te jednostki współfinansowały inwestycje.

Jeżeli jesteście Państwo członkami spółdzielni mieszkaniowych to właśnie spółdzielnie powinny dostosować budynki do Państwa potrzeb i umożliwić wydostanie się z budynków. Dlatego też bardzo często współfinansują one inwestycje związane z montażem wind czy budową podjazdu.

Więcej informacji mogą znaleźć Państwo w poradniku "Windy dla niepełnosprawnych - PFRON - dofinansowania likwidacji barier architektonicznych"

INFOLINIA
Opłata za jeden impuls telefoniczny niezależnie od czasu połączenia, numer dostępny również z telefonów komórkowych
Katalog
Firmowy
Pobierz katalog